Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 20387313
Department Các Trung tâm KHCN Giao thông đô thị & Đường sắt

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: về xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông đô thị và đường sắt; Chế tạo, sửa chữa phương tiện giao thông, xây dựng công trình, khai thác vận tải, tổ chức và điều hành giao thông, phát triển giao thông công cộng, giao thông bền vững, an toàn giao thông và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm và sổ tay kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt.

- Dịch vụ KH&CN: Khảo sát thiết kế, lập quy hoạch phát triển, dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định (gồm cả thẩm định an toàn giao thông), tư vấn giám sát, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chế tạo, sửa chữa phương tiện vận tải, xây dựng, khai thác và bảo trì hạ tầng giao thông, khai thác vận tải; Sản xuất thử nghiệm và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực giao thông đô thị và đường sắt.

Chi tiết Trung tâm Khoa học công nghệ giao thông Đô thị và Đường sắt

 

 

Most view
External link