Trang nhất


Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá trang Web này thế nào?
Trợ giúp online
Thống kê
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 20880813
Các hoạt động đoàn thể Công tác Đảng Chi tiết tin tức
Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
Số lần xem: 3927

Sáng 18/4, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tới tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, theo hình thức Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

 
 

 Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chủ trì Hội nghị các đồng chí: Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đỗ Văn Quốc, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính.

Phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân không quyết liệt triển khai thực hiện

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Công phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Công đánh giá tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp... Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều.

Cùng với đó, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhưng hiệu quả tác động vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tinh giản biên chế chưa tương xứng. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; chính sách tiền lương còn bất cập.

“Đứng trước tình hình đó, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương và của Chính phủ nêu trên, Bộ GTVT đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ (Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018)” - đồng chí Nguyễn Văn Công nói.

Thay mặt Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Công yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc chủ động nghiên cứu, quán triệt tinh thần của các Nghị quyết và phổ biến tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từ đó quyết liệt triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra. “Các đồng chí cần phải nhận thức rằng đây là một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lớn lao; việc thực hiện Nghị quyết là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng; Bộ cũng sẽ nghiêm khắc phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân không quyết liệt triển khai thực hiện”- đồng chí Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Văn Lâm phổ biến các nội dung của Kế hoạch hành động của Bộ về công tác tổ chức, cán bộ

Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BHC Trung ương Đảng khóa XII của Bộ GTVT xác định rõ các mục tiêu và đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu đó. Về cơ bản, đối với cơ quan hành chính, tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; góp phần giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Đối với đơn vị sự nghiệp, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp. Góp phần giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Đỗ Văn Quốc phổ biến các nội dung của Kế hoạch hành động của Bộ về công tác tổ chức tài chính, kế toán

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phổ biến các nội dung của Kế hoạch hành động của Bộ GTVT về công tác tổ chức, cán bộ; đồng chí Đỗ Văn Quốc, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính phổ biến các nội dung của Kế hoạch hành động của Bộ GTVT về công tác tổ chức tài chính, kế toán (công tác đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, cơ chế khoán chi của các đơn vị). Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ Tài chính cũng phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Đây là một văn bản Luật mới, quan trọng, nhằm quản lý chặt chẽ cũng như đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài sản công nói chung và đặc biệt là các tài sản công là kết cấu hạ tầng GTVT trong 5 lĩnh vực của Ngành GTVT.

Sau phần phổ biến các nội dung Kế hoạch hành động của Bộ GTVT, các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường chính (Hà Nội) và tại các điểm cầu ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến: Kế hoạch hành động của Bộ; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tổ chức tài chính, kế toán; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017... Các câu hỏi được Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính trả lời, làm rõ để thống nhất thực hiện.

Nguồn: mt.gov.vn