Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 14
Number view: 19815979
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Tiêu chuẩn - Quy chuẩn Detail news
Phê duyệt danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2019
Number view: 3225

 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1271/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2018 phê duyệt danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2019.

 
 

 Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 (cụ thể xem tại đây).

Vụ Khoa học công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019.

Nguồn: mt.gov.vn

Most view
External link