Home page
Poll
Thank you for poll !
Help online
Statistic
User online: 1
Number view: 21294472
Hoạt động KHCN và Hợp tác Quốc tế Đề tài KHCN Detail news
Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019
Number view: 4285

 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019

 Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố danh mục đề tài cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ

Most view
External link